وی تصریح‌کرد: برآوردهای ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده نشان می‌دهد هم‌اکنون گواهی اسقاط دیزل به میزان کافی برای شماره‌گذاری موجود است. بر این اساس به استناد اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو همه واردکنندگان کشنده‌ها مکلف به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری هستند.

 

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها تا زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید (آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو)، بر اساس مصوبه هیات قبلی وزیران و صورت‌جلسه «تعیین گواهی اسقاط مورد‌نیاز خودروهای وارداتی» محاسبه می‌شود.

 

وی خاطرنشان‌کرد: با توجه به افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد‌نیاز برای شماره‌گذاری کشنده‌های وارداتی در آیین‌نامه جدید، متقاضیانی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام به الصاق گواهی اسقاط در سامانه nnhk.ir کنند، هشت گواهی برای شماره‌گذاری آنها محاسبه می‌شود. سالاریه همچنین گفت: واردکنندگان این طرح هرچه سریع‌تر نسبت به الصاق گواهی اسقاط برای دریافت مجوز شماره‌گذاری اقدام کنند، زیرا پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید تعداد گواهی اسقاط بر مبنای جدول جدید محاسبه خواهد شد.